เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Lesson plan page 5


Check List
Name………………………………..Number…………


                         Results


Checklist
Perform correctly and
immediately
Hesitate before/  Perform correctly
Cannot perform
Total
Summary
2
1
0
16
Pass
Fail
1. Open the book to page 15. (order)
2. Stand up. (order)
3. Sit down. (order)
4. Point to the door. (order)
5. Could I borrow your pen, please? (request)
6. Could you tell me your nickname, please? (request)
7. Close the windows, please? (request)
8. Spell the word “clap”, please. (request)

Note: The criterion is students’ total score must be 70% or more than 11 marks, they will pass.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น