เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Learning Log Week 8

                     Learning Log In class week 8
                      [24 December 2010]
      I have many knowledge learning English language must have confident in myself and sare express; Autonomous learner, self-directed learner and independent learner.
If Clause1.Present real: If+v1+model verb[will/may/can]+v1
2.Present unreal:If+were[V2]+would/could/might+V1
3.Past unreal:If had+V3[would/should/could/might[+V3
used type2+3
If I had won lottery, I would be rich.
If I had read grammar book last night, I mihgt/could understand the content of mixed of clause.
used type2+1
If Jim receved go to the massage which I left him an hour ago, he is waiting for me now.
                   Genre = Text types
1. Narrative = tell story, usually to entertain
2. Recounts = personal, factual - tell what happen
3. Information report = provide factual information
4. Instruction = tell the listener or reader what to do
5. Explanations = explain how or why something happen
6. Expository text = preset or argue viewpoints

 Learning Log Out classWeek 8


      The Autonomous Learner Model (ALM) is a program designed to help learners work towards the goal of independent or autonomous learning. The model was originally developed to meet the diversified cognitive, emotional and social needs of gifted and talented secondary students but has now been successfully adapted for use in the primary years.

The model consists of five major dimensions:
1. Orientation - understanding giftedness, group building activities, self/personal development
2. Individual Development - inter/intra personal understanding, learning skills, use of  technology, university/career awareness, organisational and productivity skills
3. Enrichment - courses, explorations, investigations, cultural activities, community service, excursions, camps
4. Seminars - small group presentations of futuristic, problematic, controversial, general interest or advanced knowledge topics.
5. In-Depth Study - individual projects, group projects, mentorships, presentations, assessment of self and others
           An autonomous learner is "one who solves problems or develops new ideas through a combination of divergent and convergent thinking and functions with minimal external guidance in selected areas of endeavour".
Source: http://www.kisser.net.au/pdeo/peac/page8.html

Learning Log Week 6

                      Learning Log In class Week 6
                       [10 December 2010]
Out class
How To Learn English!
     Here are some tips which may help you to master the English Language!
Speak without Fear The biggest problem most people face in learning a new language is their own fear.  They worry that they won’t say things correctly or that they will look stupid so they don’t talk at all.  Don’t do this. 
Surround Yourself with English
The absolute best way to learn English is to surround yourself with it.  Take notes in English, put English books around your room, listen to English language radio broadcasts, watch English news, movies and television.  Speak English with your friends whenever you can.
Listen to Native Speakers as Much as Possible
There are some good English teachers that have had to learn English as a second language before they could teach it.  However, there are several  reasons why many of the best schools prefer to hire native English speakers.
Watch English Films and Television
This is not only a fun way to learn but it is also very effective.  By watching English films (especially those with English subtitles) you can expand your vocabulary and hear the flow of speech from the actors.  If you listen to the news you can also hear different accents.
Listen to English Music
Music can be a very effective method of learning English.The best way to learn though, is to get the lyrics (words) to the songs you are listening to and try to read them as the artist sings.   
Study As Often As Possible!
Only by studying things like grammar and vocabulary and doing exercises, can you really improve your knowledge of any language. 
Do Exercises and Take Tests
Start now by doing some of the many exercises and tests on this site, and return in a few days to see what you've learned. Keep doing this and you really will make some progress with English.
Record Yourself
Nobody likes to hear their own voice on tape but like tests, it is good to compare your tapes from time to time.  You may be so impressed with the progress you are making that you may not mind the sound of your voice as much.
Listen to English
 By this, we mean, speak on the phone or listen to radio broadcasts, audiobooks or CDs in English. 
Finally
Have fun!

Learning Log Week 7

Learning Log Week 7
[17 December 2010]
If clause or Condition Clause
   I have learning about If clause. It contains two important parts are main clause and if clause and 3 type
If Clause Type I  [Present ,Unreal ,Possible]
if +V1, modal verb[will/may/acn+V1]
Type I  indicates what will happen, provided that a certain situation is given.
Example: ถ้าขึ้นรถเมล์ไม่ทันเรียนรถแท็กซี่นะ
               If I the bus this afternoon, Iwill actsh a taxt.
               ถ้าฉันไม่เข้าใจการแปล 2 ฉันอาจจะสอบตก
               If I don't understand translation 2 course thoroughly, I fail it
               ถ้าหล่อนมาฉันจะไปที่นั้น
               If she comes, Iwill go there.
               ถ้าคุณเรียนหนักคุณก็จะสอบผ่าน
               If you study hard, You will pass an exam.
               ถ้าฉันเป็นทักษิณ ฉันจะไม่บินไปอเมริกา
               If I were Thasin, Iwould not fly to America.
If Clause Type II  [Present ,Unreal ,Impossible]
if + were,was[V2], would/cloud/might+ V2
Type II  indicates what could happen if a present situation were different.
Example: ไม่มีใครบอกฉันเลยว่าคุณเข้าโรงพยาบาล ถ้าฉันรู้ฉันคงไปเยี่ยมคุณแล้วละ
               Nobody told me that you were in hospital, If had known, I would have visited you.
If Clause Type III  [Past ,Unreal ,Possible]
if + had+V3, would/should/could/might+ V3
Type III  indicates what could have happened in the past if a situation had been different then.
Example: ถ้าหิมะตกที่กรุงเทพทุกคนคงจะตกใจ
              If snowing at Bangkok everyone will surprise.
              I have knowldge about
Learning Log Out class                 
Independent & Dependent Clauses                                     
Clauses          
   A clause is a group of related words.  A clause has both a subject and a predicate.  There are two types of clauses.
1.Independent Clause - A dependent clause is a clause that is lacking either a subject or an action, or does not express a complete thought.
A clause can be dependent because of the presence of a:    1.Marker Word (Before, after, because, since, in order to, although, though, whenever, wherever, whether, while, even though, even if,  
2.Conjunction (And, or, nor, but, yet)
Dependent clauses MUST be joined to another clause, in order to avoid creating a sentence fragment.
       *Because I forgot my homework.
       *This is a sentence fragment. We have a "because" but not a      "why" or anything accompanying and following what happened "because" they forgot
       *Because I forgot my homework, I got sent home. Here, the error is corrected. "I got sent home" is an independent clause. "I" is the subject, "got" is the verb, "sent home" is the object. A complete thought is expressed.

2. Dependent Clause -In independent clause is a clause that can stand on its own, by itself. It does not need to be joined to any other clauses, because it contains all the information necessary to be a complete sentences.
Independent clauses have three components:
      1.They have a subject- they tell the reader what the sentence is about
      2.They have an action or predicate- they tell the reader what the subject is doing
      3.They express a complete thought- something happened or was said.
      An independent clause can be as simple as a subject and a verb:
     1.Jim reads.
       *Jim is the subject. Reads is the action or verb. A complete thought was expressed- something was said, and the reader now knows that Jim likes to read.
  
      Independent clauses can also become more complex if we add subjects, objects, prepositions, and modifying
      1.Jim, who likes to read, read a book. Jim is the subject
      2."Who likes to read" is a prepositional phrase that modifies Jim
      3.Read is the action
      4.A book is the object
      Independent clauses can be quite complex, but the important thing to remember is that they stand on their own and make sense alone.
http://www.yourdictionary.com/grammar/grammar-rules-and-tips/independent-and-dependent-clauses.html

Learning Log Week 4

                      Learning Log Out class  Week 4
                             [26 Novenber 2010]
                             Translation process


       During the translation process, a translator seeks to establish equivalences between a source text and a target language. This process can be expressed as interpreting the meaning of the original text and re-encoding this meaning in the target language.

       To extract the meaning of a text, the translator needs first recognize its component "translation units", that is to say, the section of text to be processed as a cognitive unit. A translation unit could be a word, a phrase or even one or more sentences. Behind this evidently simple procedure there is a complex cognitive operation. To extract the complete meaning of the original text, the translator needs the equal in-depth knowledge to re-extract the meaning in the objective language.

      Actually, many sources maintain that the translator's knowledge of the objective language is more important, and requires being deeper, than his knowledge of the source language. For this reason, numerous translators translate into a language of which they are native speakers. This process needs good knowledge about the grammar, syntax, idioms and semantics, of the origin language.

Source:
http://www.translationschools.org/translation/process/

Learning Log Week 5

Learning Log In class Week 5
[ 3 December 2010 ]
      Today I have knowledge about  Present simple, present continuous[pregresive perfect], present perfect [perfective perfect], present perfect continuous and Aspects
     Aspects : Appearance to the eye, especially from a specific vantage point.
                   : การณ์ลักษณะ  เป็นมุมมองของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์นั้น เช่น พูดว่า; เสร็จสิ้นแล้ว,กำลังเกิดขึ้น,เพิ่งเริ่มต้น หรือเกิดซ้ำ
     1.Progressive Aspects  [From V.to be+Ving]
      Progressive aspect is a continuous aspect that expresses processes, not states.
        1.1 กำลังดำเนินอยู่
         1.1.1 กำลังดำเนินอยู่ต่อเนื่อง เช่น She was sleeping .
         1.1.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น 
                  The boy is hitting my gog with a stick.
        1.1.3 เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เช่น I am writing a book on globle warmimg.
        1.1.4 การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น She is living in London.
     2.Perfective ASpects 
        Perfective aspect is an aspect that expresses a temporal view of an event or state as a simple whole, apart from the consideration of the internal structure of the time in which it occurs.
        2.1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลังเช่น
             The thief had run away when the police arrived.   
       2.2 เหตุการณ์หรือการกระทำเกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินอยู่มาถึงปัจจุบัน เช่น.
             We have lived in Japan since last year.
       2.3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ระบุเวลาแน่ชัด แต่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง นับจนถึงปัจจุบัน เช่น
             I have been to India a before.
      2.4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและยังส่งผลอยู่ในขณะปัจจุบัน เช่น
            He has cut himself, I have eatten rice.
EXAMPLE IN CLASSROOM
     1. คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดี ที่สุดของมนุษญ์
         Most people belive that dogs are man's best friend.
     2. ปัจจุนับอัตราการว่างงานในประเทศไทยอยู่ที่28เปอร์เซนต์
         At persent the unemployment in thailand is 28 percient.
     3. น้องสาวฉันดื่มน้ำ 1 แก้วทุกวัน
         My sister drinks a glass of water every morning.                   
     4.ตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันดื่มนม 1 แก้วทุกวัน
         When I was young, I drank a glass of milk everyday.
     5. นิดโทรหาฉันสอง สาม วันก่อน
         Nid called me a few day ago.
     6. น้อยลาออกจากงาน เขาไม่เคยโทรหาฉันเลย
          Since Noi quit the job, she has never called me.
     7. รัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันแล้ว
         The goverment has announced an increase in oil prices.
     8. เล็กไปประเทศญี่ปุนมา 2 ครั้งแล้ว
         LEk has been to Japan twice.
     9. ใหญ่ไปอเมริกาแล้วและจะกลับมาเดือนหน้า
         Yan had gone to the states and will be back.
     10. คุณทำงานหนักมาตลอด ตอนนี้ควรจะพักผ่อนบ้างได้แล้ว
           You have been working hard. Now you should rest.
      11. ตอนที่ฉํนเข้าไปในห้องนั่งเล่นสามีฉันกำลังดูข่าว
           When I went into the living room, my husband was watching news.
      12. ศักดิ์สูบบุหรี่มา 30 ปี แต่เขาเลิกสูบบุหรี่เมื่อ 2 ปีก่อน
           Suk had been smoking for 30 years but he stop smoking 2 yesrs ago.
      13. เขาเอาหนังสือมาคืนเธอวันศุกร์
            He will return the books to you on friday.
      14. ฉันกำลังจะเรี่มงานใหม่อาทิตย์หน้า
            I'm going to start a new job next weeks.
                  I have many knowledge from learning in classroom such as aspest; mearning, type, example and practice writing sentence. I can apply knowledge for use in future.
 Learning Log In class Week 5 Aspect
       Grammatical aspect can be defined as the grammaticalized expression of the temporal structure of an action or state. Temporal structure roughly relates to duration. The English language has four grammatical aspects:                    
1.Simple aspect : The first grammatical aspect in the English language is the simple aspect. The simple aspect allows speakers to express discrete or habitual actions or states.
2.Perfect aspect : The second grammatical aspect in the English language is the perfect aspect. The perfect aspect allows speakers to express and emphasize the consequences of a previous action or state.
3.Progressive aspect : The third grammatical aspect in the English language is the progressive aspect. The progressive aspect allows speakers to express incomplete or ongoing actions or states.
4.Perfect-progressive aspect :  The fourth grammatical aspect in the English language is the perfect-progressive aspect. The perfect-progressive aspect allows speakers to express and emphasize the consequences of a previous ongoing or incomplete action or states.
Source:http://www.suite101.com/content/verb-aspect-simple-perfect-progressive-perfect-progressive-a228686

Learning Log Week 3

                Learning Log In class Week 3
                     [19 November 2010]
           
     

     I learn about different culture saus as Thai people have culture hidden is not say true but foreigner have culture straight will have "Yes"and"No"not hesitate.
   I have Knowledge about Communicative Competences that have 4 type
   1.Linguistics Competences
   2.Sociolinguistics Competences
   3.Discourse Competences
   4.Strategic/Prag Competences
        The students must have all 4 type for develop listening,speaking/writting and reading because It had very impotances for leaning language.
        I have knowleghe about modality Sush as

Perhaps, May, May be, Likely, Probably, Can, Must, Will, Should
Example: Sentences in classroom
1.I wish I knew him.
2.I want to know him.
3.Your sister can speak English well.
4.The temperature can somthing reach 40C in Appil.
5.You can take my car.
6.Can you pass me the saif?
7.He can run very fast.
8.When he was young, he could run verrt fast.
9.Can you turn on the light?
10.Could you turn on the light?
11.I can't see you today but I could see you tomorrow. 

 Learning Log In class Week 3 
Communicative Competence
        
Communicative competence is made up of four competence areas: linguistic, sociolinguistic, discourse, and strategic.
1.Linguistic competence is knowing how to use the grammar, syntax, and vocabulary of a language. Linguistic competence asks: What words do I use? How do I put them into phrases and sentences?

2.Sociolinguistic competence is knowing how to use and respond to language appropriately, given the setting, the topic, and the relationships among the people communicating. Sociolinguistic competence asks: Which words and phrases fit this setting and this topic? How can I express a specific attitude (courtesy, authority, friendliness, respect) when I need to? How do I know what attitude another person is expressing?
3.Discourse competence is knowing how to interpret the larger context and how to construct longer stretches of language so that the parts make up a coherent whole. Discourse competence asks: How are words, phrases and sentences put together to create conversations, speeches, email messages, newspaper articles?
4.Strategic competence is knowing how to recognize and repair communication breakdowns, how to work around gaps in one’s knowledge of the language, and how to learn more about the language and in the context.
       In the early stages of language learning, instructors and students may want to keep in mind the goal of communicative efficiency: That learners should be able to make themselves understood, using their current proficiency to the fullest.
Source: http://www.nclrc.org/essentials/goalsmethods/goal.htm