วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Learning Log 16

Learning Log 16
[18 January 2011]
Adjective Clause
- The womam is a worker who has been cleaning the street for 26 years.
- ''Bird'' is a singer who was singing happily.
- The language centre which is situated at NSTRU is very big.
Adverb Clause
- She protested helplessly.
- The repidly widening wealth gap between the rich and poor.
- Drinking water
- Rolling stone is no moss.
- I am very happy.
- I could not suppress my anger ehen I read about this event.
Out Class
Adverbial clause
Adverbial clause ทำหน้าที่เหมือน adverb ทั่วๆไปอาจจะเกิดต้นประโยค กลางประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้
Types of adverbial clause
ประเภทของ Adverbial clause มีดังนี้
1. Clause of time คือ adverb  clause ที่บอกเวลามี subordinators เช่น after,before,since,until, when เป็นต้น
2. Clause of place คือ adverb clause ที่บอกสถานที่จะขึ้นต้น clause ด้วย where or wherever
3. Clause of contrast or Concessive คือ adverb clause ที่บอกความหมายตรงข้ามหรือความหมายที่ขัดแย้ง
จะขึ้นต้น clauseด้วย subordinators : although,even though,even if เป็นต้น
4. Clause of condition คือ adverb clause ที่บอกที่บอกเงื่อนไข subordinator ที่ใช้ขึ้นต้น clause คือ
if,as long as,if onlysupposing that,in even that เป็นต้น
5. Clause of clause คือ adverb ที่บอกสาเหตุ มี subordinator ดังนี้ because,since,as,now that เป็นต้น
6. Clause of result คือ adverb ที่บอกผล subordinator ได้แก่ so that
7. Clause of purpose คือ adverb clause ที่บอกจุดประสงค์ subordinator ได้แก่ so that,in order that
in the hope that for the purpose that เป็นต้น ใช้กับกริยาช่วย can,will,could,would,might ตัวใดตัวหนึ่ง
8. Clause of comparison คือ adverb clause ที่บอกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
9. Clause of grammar คือ adverb clause ที่บอกลักษณะ subordinator ได้แก่ as though,as if เป็นต้น

Source: http://www.skn.ac.th/skl/skn422/gramma/t12.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น