เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Learning Log Week 5

Learning Log In class Week 5
[ 3 December 2010 ]
      Today I have knowledge about  Present simple, present continuous[pregresive perfect], present perfect [perfective perfect], present perfect continuous and Aspects
     Aspects : Appearance to the eye, especially from a specific vantage point.
                   : การณ์ลักษณะ  เป็นมุมมองของผู้พูดที่มีต่อเหตุการณ์นั้น เช่น พูดว่า; เสร็จสิ้นแล้ว,กำลังเกิดขึ้น,เพิ่งเริ่มต้น หรือเกิดซ้ำ
     1.Progressive Aspects  [From V.to be+Ving]
      Progressive aspect is a continuous aspect that expresses processes, not states.
        1.1 กำลังดำเนินอยู่
         1.1.1 กำลังดำเนินอยู่ต่อเนื่อง เช่น She was sleeping .
         1.1.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น 
                  The boy is hitting my gog with a stick.
        1.1.3 เหตุการณ์ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เช่น I am writing a book on globle warmimg.
        1.1.4 การกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น She is living in London.
     2.Perfective ASpects 
        Perfective aspect is an aspect that expresses a temporal view of an event or state as a simple whole, apart from the consideration of the internal structure of the time in which it occurs.
        2.1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือเวลาภายหลังเช่น
             The thief had run away when the police arrived.   
       2.2 เหตุการณ์หรือการกระทำเกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินอยู่มาถึงปัจจุบัน เช่น.
             We have lived in Japan since last year.
       2.3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ระบุเวลาแน่ชัด แต่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง นับจนถึงปัจจุบัน เช่น
             I have been to India a before.
      2.4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและยังส่งผลอยู่ในขณะปัจจุบัน เช่น
            He has cut himself, I have eatten rice.
EXAMPLE IN CLASSROOM
     1. คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดี ที่สุดของมนุษญ์
         Most people belive that dogs are man's best friend.
     2. ปัจจุนับอัตราการว่างงานในประเทศไทยอยู่ที่28เปอร์เซนต์
         At persent the unemployment in thailand is 28 percient.
     3. น้องสาวฉันดื่มน้ำ 1 แก้วทุกวัน
         My sister drinks a glass of water every morning.                   
     4.ตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก ฉันดื่มนม 1 แก้วทุกวัน
         When I was young, I drank a glass of milk everyday.
     5. นิดโทรหาฉันสอง สาม วันก่อน
         Nid called me a few day ago.
     6. น้อยลาออกจากงาน เขาไม่เคยโทรหาฉันเลย
          Since Noi quit the job, she has never called me.
     7. รัฐบาลประกาศขึ้นราคาน้ำมันแล้ว
         The goverment has announced an increase in oil prices.
     8. เล็กไปประเทศญี่ปุนมา 2 ครั้งแล้ว
         LEk has been to Japan twice.
     9. ใหญ่ไปอเมริกาแล้วและจะกลับมาเดือนหน้า
         Yan had gone to the states and will be back.
     10. คุณทำงานหนักมาตลอด ตอนนี้ควรจะพักผ่อนบ้างได้แล้ว
           You have been working hard. Now you should rest.
      11. ตอนที่ฉํนเข้าไปในห้องนั่งเล่นสามีฉันกำลังดูข่าว
           When I went into the living room, my husband was watching news.
      12. ศักดิ์สูบบุหรี่มา 30 ปี แต่เขาเลิกสูบบุหรี่เมื่อ 2 ปีก่อน
           Suk had been smoking for 30 years but he stop smoking 2 yesrs ago.
      13. เขาเอาหนังสือมาคืนเธอวันศุกร์
            He will return the books to you on friday.
      14. ฉันกำลังจะเรี่มงานใหม่อาทิตย์หน้า
            I'm going to start a new job next weeks.
                  I have many knowledge from learning in classroom such as aspest; mearning, type, example and practice writing sentence. I can apply knowledge for use in future.
 Learning Log In class Week 5 Aspect
       Grammatical aspect can be defined as the grammaticalized expression of the temporal structure of an action or state. Temporal structure roughly relates to duration. The English language has four grammatical aspects:                    
1.Simple aspect : The first grammatical aspect in the English language is the simple aspect. The simple aspect allows speakers to express discrete or habitual actions or states.
2.Perfect aspect : The second grammatical aspect in the English language is the perfect aspect. The perfect aspect allows speakers to express and emphasize the consequences of a previous action or state.
3.Progressive aspect : The third grammatical aspect in the English language is the progressive aspect. The progressive aspect allows speakers to express incomplete or ongoing actions or states.
4.Perfect-progressive aspect :  The fourth grammatical aspect in the English language is the perfect-progressive aspect. The perfect-progressive aspect allows speakers to express and emphasize the consequences of a previous ongoing or incomplete action or states.
Source:http://www.suite101.com/content/verb-aspect-simple-perfect-progressive-perfect-progressive-a228686

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น